ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
26 มิ.ย. 59 วันสุนทรภู่
โรงเรียน พมว. กลุ่มสาระฯภาษาไทย
09 มิ.ย. 59 พิธีไหว้ครู
ห้องประชุมหลวงวิจิตรวาทการ/ชุดเครื่องแบบสีกากี ฝ่ายกิจการนักเรียน
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
25 พ.ย. 58 พิธีถวายราชสดุดี และวันลอยกระทง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน/ฝ่ายกิจการนักเรียน
02 พ.ย. 58 เปิดภาคเรียนที่ 2/2558
28 ต.ค. 58 ถึง 28 ส.ค. 58 ประเพณีตักบาตรเทโว
26 ต.ค. 58 ถึง 30 ต.ค. 58 เตรียมการเปิดภาคเรียนที่ 2/2558
21 ก.ย. 58 ถึง 25 ก.ย. 58 สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2558
งานวัดผล ฝ่ายวิชาการ