ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน

                   ประวัติโรงเรียน

 

                                โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา   เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษา  สังกัดกองการมัธยมศึกษา   กระทรวงศึกษาธิการ   ตั้งอยู่บ้านเลขที่  268  ถนนมณีรัตน์   ตำบลอุทัยใหม่  อำเภอเมืองอุทัยธานี    จังหวัดอุทัยธานี

                                โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา    เดิมชื่อโรงเรียนสุธรรมวิทยา   ได้รับอนุมัติให้จัดตั้งเป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนต้น   เมื่อวันที่   21   มีนาคม   2528   เปิดทำการสอนครั้งแรกเมื่อวันที่   16   พฤษภาคม   .. 2528           บริเวณศาลาสองไร่   และบริเวณ สวนไผ่ของวัดจันทราราม  (วัดท่าซุง)   ตำบลน้ำซึม   อำเภอเมืองอุทัยธานี   จังหวัดอุทัยธานี

                                ปีการศึกษา   2529       ได้รับการอนุเคราะห์จากหลวงพ่อฤาษีลิงดำให้ย้ายโรงเรียนมาอยู่อาคารหลังใหม่ซึ่งทางวัดสร้างขึ้น อยู่ตรงข้ามกับ อาคารเรียนชั่วคราวเดิม เป็นเวลา  1  ปีเต็ม

                                ปีการศึกษา 2530 มีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหลายอย่าง ดังนั้นกรมสามัญศึกษา    จึงได้ย้ายโรงเรียนพุทธมงคลวิทยา   (สุธรรมวิทยา)    มาอยู่    อาคารหลังเก่าของโรงเรียนเมืองอุทัยธานี     ซึ่งไม่ใช้ประโยชน์แล้วบริเวณเดียวกันกับสำนักงานปฏิรูปที่ดิน    โดยเปิดรับสมัครนักเรียนชั้น  . 1  ได้จำนวนนักเรียน  92   คน   ชั้น  . 2   จำนวนนักเรียน  7  คน    รวมเป็นนักเรียนทั้งสิ้น  99   คน และคณะครู-อาจารย์  จำนวน  7  คน