ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ
  ๑. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง
  ๒. ส่งเสริมให้ผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ เต็ม่ตามศักยภาพ
  ๓. พัฒนาผู้เรียนให้เป็นพลโลกมีมาตรฐานในระดับสากล
  ๔. พัฒนาครูและบุคลากรสู่มาตรฐานสากล
  ๕. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมในสถานศึกษา เพื่อการบริหารจัดการศึกษาและการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
  ๖. บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 
เป้าประสงค์

      ๑. ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักคนไทย ๑๒ ประการ บนพื้นฐานของความเป็นไทย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
๒. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศตามศักยภาพ ตามความถนัดและสนใจด้วยวิธีที่หลากหลาย มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑
๓. ผู้เรียนมีคุณลักษณะเป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์ และร่วมรับผิดชอบต่อสังคมโลก
๔. ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ
๕. โรงเรียนนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาใช้ในสถานศึกษาเพื่อการบริหารจัดการศึกษา และจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
๖. โรงเรียนมีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ โดยการมีส่วนร่วมขององค์กรทุกภาคส่วน
๗. ชุมชนให้การยอมรับ