ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาวจิตตินันท์ สุวรรณภาพ
ครูผู้ช่วย
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวีณา พงษ์สวัสด์
ครู คศ.3

นางสาวพิชญฎา จุลพันธ์
ครูผู้ช่วย