ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางลัดดาวัลย์ หุ่นธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพิศมัย รัตนศิลปพงศ์
ครู คศ.3

ศรารักษ์ แซ่อึ้ง
ครู คศ.3

พัชรี ทองทักษิณ
ครู คศ.3

นางณัฏฐิรา อมราสิงห์
ครู คศ.1

นายวิรุฬห์ สิทธิเขตรกรณ์
ครูผู้ช่วย