ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นางเฉลิมศรี กายไธสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ