ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางสำเนาว์ อ่อนผาง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ