ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางนวพร ศรีนิล
ครู คศ.2
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางทัศนีย์ ศรีสร้อย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2